نمایندگی ایمان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی ایمان (تهرانپارس)بهره برداری نمایید. بیایید این آتش ویرانگر را مهار نماییم. http://imanc60.mihanblog.com 2020-02-17T19:58:05+01:00 text/html 2020-02-17T15:47:44+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم اطلاعیه مراسم تولد http://imanc60.mihanblog.com/post/1309 <div style="text-align: center;"><font color="#33ff33"><b><span style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace; font-size: xx-large;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" face="Mihan-Iransans"><b style=""><span style="font-size: xx-large;">«&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font style="" size="7">تا باد چنین بادا</font></span><span dir="LTR" style="font-size: xx-large;"></span><span style="font-size: xx-large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;»</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33"><b><span style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace; font-size: xx-large;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/Tavalodha/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="text-align: start; margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با عرض سلام و احترام بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شنبه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;03 اسفندماه 1398&nbsp;<b>اولین سال رهایی مسافر علی رهجوی آقای حسین صداقت&nbsp;</b>را در نمایندگی ایمان جشن خواهیم گرفت.</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 6pt; line-height: 15pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 6pt; line-height: 15pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">از تمامی اعضای نمایندگی دعوت&nbsp;می‌شود&nbsp;تا با حضور گرمشان ما را در این جشن همراهی نمایند.</span></b></p></div></div></div><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="text-align: start; width: 600.99px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin: 4px 0px 0px;"></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33"><b style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace; font-size: xx-large;"><br></b></font></div> text/html 2020-02-17T15:37:33+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم کارگاه های آموزشی روزهای دوشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1308 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/2shanbe/98.11.28/1%20%281%29%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 27px;">دهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران شعبه ایمان روز های دوشنبه مورخ&nbsp;<b>98/11/28&nbsp;</b>به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر هادی و دبیری مسافر علی اکبر با دستورجلسه&nbsp;<b>(</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وظایف&nbsp; راهنما و رهجو</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">)</span>&nbsp;</b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 27px;">رأس ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></div> text/html 2020-02-16T09:36:38+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم سی دی هفته؛ عشق و ایمان از جناب مهندس دژاکام http://imanc60.mihanblog.com/post/1307 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/iman.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-15T19:30:17+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1306 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/etelaie%20negahban.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);">طلاعیه نگهبان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: rgb(70, 70, 70);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);">1.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);">راهنمایان و کمک راهنمایان کنگره 60 توجه نمایند، تازه واردینی که وارد لژیون می شوند علاوه بر وادی های یک تا هفت، باید پنج سی دی زیر را نیز کار کنند(98/11/23)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: rgb(70, 70, 70);"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#33cc00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جهانبینی یک و دو</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#33cc00"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">*منیت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#33cc00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قضاوت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#33cc00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایمان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#33cc00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">لنگر کشتی را بکشید</span></b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: rgb(49, 133, 156);"><o:p></o:p></span></b></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);">2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بنابر تصمیم شورای دیدبانان از روز شنبه 98/11/26 بخش مسافران نمایندگی حسنانی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">لازم به ذکر است رهجویان سفر اول برای دریافت نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OT&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">خود می توانند روز های دوشنبه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر، به نمایندگی مراجعه نمایند. رهجویان سفر اول و دوم می توانند در نمایندگی های دیگر بصورت مهمان در جلسات حضور داشته باشند، مسئولین این نمایندگی (ایجنت، مرزبان و کمک راهنمایان) اجازه حضور در هیچ نمایندگی را ندارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: rgb(70, 70, 70);"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="" color="#33cc00"><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قابل توجه تمام نمایندگی های سراسر کشور، اطلاعیه نگهبان کنگره 60 بایستی در طول هفته در کلیه جلسات کارگاه های آموزشی بعد از نوشتار حرمت توسط نگهبان قرائت شود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p><div><font color="#333399"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></font></div></div> text/html 2020-02-15T18:59:18+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم کارگاه آموزشی روزهای شنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1305 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Tavalod/98.11.26/IMG_0411%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL" lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.9333px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL" lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.9333px;">چهارمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره60؛ نمایندگی ایمان با استادی آقای محسن برزگرپور، نگهبانی مسافر ابوطالب و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.9333px;">&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="line-height: 19.9333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">«وظایف راهنما و رهجو»&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="RTL" lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.9333px;">در روز شنبه 26&nbsp; بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.9333px;">.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 19.9333px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-12T19:59:28+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه؛مراسم تولد http://imanc60.mihanblog.com/post/1303 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><b><span style="color: rgb(51, 204, 0);">«&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 204, 0);">تا باد چنین بادا</span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;»</span></b></font><span style="font-size: 8pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><div><font size="6" face="courier new, courier, monospace"><b><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><br></span></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Tavalod/amir.JPG" alt=""></div><div><div class="theme-designer-com-post-text" style="text-align: start; margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با عرض سلام و احترام بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شنبه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;26 بهمن ماه 1398&nbsp;<b>سومین سال رهایی مسافر امیرحسین رهجوی آقای محسن برزگرپور&nbsp;</b>را در نمایندگی ایمان جشن خواهیم گرفت.</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 6pt; line-height: 15pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 6pt; line-height: 15pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">از تمامی اعضای نمایندگی دعوت&nbsp;می‌شود&nbsp;تا با حضور گرمشان ما را در این جشن همراهی نمایند.</span></b></p></div></div></div><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="text-align: start; width: 600.99px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin: 4px 0px 0px;"><br class="Apple-interchange-newline"></div></div></div> text/html 2020-02-12T16:24:34+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم گل رهایی؛آغازسفردوم http://imanc60.mihanblog.com/post/1302 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#33cc00"><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;">روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398&nbsp;یکی از اعضای نمایندگی ایمان گل رهایی را از دستان پرمهر آقای مهندس دژاکام &nbsp;دریافت کرده و ورودش را به سفر دوم اعلام نمود</span></strong><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;">.</span></strong></font><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/Rahaei/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans;">تا باد چنین بادا</span></div> <div><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;"><br></span></strong></div></div> text/html 2020-02-12T16:07:45+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم کارگاه های آموزشی روزهای چهارشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1301 &nbsp;<div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/4shanbe/98.11.23/1%20(1)%20(Copy).JPG" alt="" style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">&nbsp;</span></div><div><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">چهارمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره60؛ نمایندگی ایمان با استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر ستار با دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>«</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وادی ششم و تاثیر آن روی من»&nbsp;</span></b><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></div> text/html 2020-02-11T13:17:31+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم کارگاه آموزشی روزهای دوشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1300 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/2shanbe/98.11.21/1 (Copy).JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.5pt; line-height: 27px;">نهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران شعبه ایمان روز های دوشنبه مورخ&nbsp;<b>98/11/21&nbsp;</b>به استادی مسافر مرتضی و نگهبانی مسافر هادی و دبیری مسافر علی اکبر با دستورجلسه&nbsp;<b>(</b></span><b style="font-family: tahoma; font-size: 12px;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وادی ششم و تاثیر آن روی من</span></b><span dir="RTL" style="font-family: tahoma; font-size: 12px;"></span><b style="font-family: tahoma; font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span>)</span>&nbsp;</b><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.5pt; line-height: 27px;">رأس ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></span></p><div><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><u><br></u></span></span></div> text/html 2020-02-10T09:09:24+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم سی دی هفته؛ D.sap از جناب مهندس دژاکام http://imanc60.mihanblog.com/post/1299 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/CDhafteh/dsap.jpg" alt=""></div>